Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI DEL

1. Splošni pogoji poslovanja

  •  Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe LEVČEK d.o.o. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.
  • Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.
  • Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
  • Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Družbe, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med Družbo in stranko.
  • Uporaba pojmov:
 • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
 • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.
 • Naročilnica je dokument, pisno, elektronsko ali drugačno obvestilo s katerim stranka sporoči svoje povpraševanje in/ali predračun in/ali sklenitev pogodbe.
 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
 • Predmet pogodbe je lahko:
    • blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.
  • Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.
  • Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje Družba preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Družba obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.
  • Družba se zavezuje, da bo v vsakem trenutku na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:
 • Podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka, podatki o vpisu v register z navedbo registra in številko vpisa)
 • Kontaktne podatke (e- poštni naslov, telefonska številka)
 • Informacije o osnovnih lastnostih izdelkov (vključno z informacijami o po-nakupnih storitvah in jamstvih)
 • Informacije o dobavljivosti izdelkov
 • Dobavne pogoje (način, lokacija in datum dobave)
 • Nedvoumno navedene cene, vključno s podatki o dodatnih davčnih in transportnih stroških
 • Plačilne in dobavne metode
 • Obdobje veljavnosti ponudbe
 • Pogoje in roke za odstop od pogodbe
 • Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake
 • Podatke o pritožbenem postopku

Družba se zavezuje, da ne bo postavljala nobenih pogodbenih pogojev, ki bi bili nepošteni do potrošnika, v skladu z določbami ZVPot. Nepošteni pogodbeni pogoji so nični.

2. Uporaba splošnih pogojev poslovanja

 • Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko.
 • Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.
 • Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji Družbe. Če želi stranka poslovno sodelovati z Družbo in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki, v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.
 • Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.
 • Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: https://oli-sotor.com/pogoji-poslovanja.Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.
 • S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Kot podpis pogodbe se šteje tudi oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe.
 • Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.               

3. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

 • Družba se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani: https://oli-sotor.com/pogoji-poslovanja/ z datumom uveljavitve spremembe.
 • Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.
 • Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
 • Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani https://oli-sotor.com/pogoji-poslovanja. Z oddanim naročilom na podlagi spremenjenih splošnih pogojev se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.
 • V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

4. Kolizija pravnih določb

 • V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.
 • Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.
 • V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.            

5. Splošne določbe

 • Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med Družbo in stranko.
 • Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Družbe https://oli-sotor.com.
 • Družba se trudi zagotavljati ažurnost informacij in podatkov v okviru spletne trgovine. Pri oglaševalskih sporočilih in v opisih izdelkov v spletni trgovini Družbe lahko pride do manjših odstopanj glede dejanskih lastnosti izdelka, ki ne zavezujejo Družbe. Družbo pa zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, ki so vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.
 • Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.
 • Družbo pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vključujejo DDV.

6. Cene

 • Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
 • Cene zavezujejo od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila.
 • Pri poslovanju s potrošniki velja, da cene, ki so navedene v ceniku Družbe, vključujejo DDV.
 • Družba bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča, podala končno ceno, v katero bo vključen DDV.
 • Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo Družba stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.
 • V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo Družba podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.
 • Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.
 • Pogodba med Družbo in stranko se po uspešni oddaji naročila in njeni potrditvi shrani elektronsko v obliki PDF dokumenta ter se shrani na strežniku Družbe. Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo.
 • V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku Družbe oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka.

7. Plačilne metode

Družba omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:

 • Gotovinsko plačilo ob dostavi s strani partnerja DPD
 • Plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Družbe
  •  

Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

8. Izstavljanje računov

 • Družba pošlje stranki račun za naročeno blago v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob nakupu blaga na spletni strani Družbe. Družba stranki kopijo računa pošlje po pošti, hkrati z naročenimi izdelki.
 • Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

9. Lastništvo

 • Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti Družbe tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Družba izdala pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru, da Družba izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja Družbe. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost Družbe.
 • Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.
 

10. Omejitev odgovornosti

 • Družba se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.
 • Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.
 • Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.
 • Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.
 • Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot bistvena zmota šteje zmota v bistvenih lastnostih blaga in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene, Družba pa v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne zmote v ceni.
 

11. Obravnava pritožb in reševanje sporov

 • Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.
 • Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
 • Ponudnik, ki kot ponudnik blaga omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
 • Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov [email protected]
 • Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.

12. Odstop Družbe od pogodbe

 • V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.
 • Prav tako ima Družba pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.
 • Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

13. Postopek oddaje naročila

 • V razdelku “Naroči Oli-ja” na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik s klikom na ustrezen gumb izbere bodisi vrnitev na ponudbo trgovine bodisi nadaljuje s plačilnim postopkom (»Nadaljuj na blagajno«).
 • Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na znak [×) odstrani izbrani izdelek.
 • Po potrditvi nakupovalne košarice (»Nadaljuj na blagajno«) z izbranimi izdelki sistem preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika. Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja, ki so označena z rdečo zvezdico.
 • Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.
 • Uporabnik lahko navede, da želi prevzeti predmet naročila na poslovnem naslovu Družbe, lahko pa izbere dostavo s strani dostavne službe DPD.
 • Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka.Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Kupite sedaj”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.
 • Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Družbe, stranka pa lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na:  [email protected]
 • Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.
 • V namen preveritve navedenih uporabnikovih podatkov in točnosti naročila lahko Družba kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.
 • Postopek oddaje naročila se za pravne osebe razlikuje zgolj v obvezni navedbi imena pravne osebe in številke za DDV.
 

14. Prednaročilo

 •  Izdelke je v spletni trgovini mogoče naročiti tudi preko prednaročila.
 • Po procesiranju prednaročila se status PREDNAROČILO spremeni v status NAROČILO in kupec je o temu obveščen preko e-pošte (ni enako povzetku prednaročila).
 • Prodajalec ne odgovarja v primeru, da zaloga poide v času od prednaročila izdelka pa do potrditve naročila, zato kupec ne more zahtevati kakršnekoli odškodnine od prodajalca.
 • V primeru, da se ponudnik kasneje (po poslanem obvestilu kupcu s povzetkom prednaročila) odloči spremeniti ceno izdelka (npr. zaradi namenske tržne akcije, odprodaje zalog, razprodaj ipd.), se kupec, ki je že oddal prednaročilo po prejšnji ceni, ne more sklicevati na spremenjeno oziroma novo ceno izdelka in od ponudnika zahtevati vračila razlike med staro in novo ceno za že pred naročeni izdelek, kateremu se je kasneje znižala cena.
 • Kupec lahko svoje prednaročilo prekliče v roku 7 dni od oddaje prednaročila oziroma v roku 3 dni od prejema obvestila s strani ponudnika s povzetkom prednaročila. Obvestilo o preklicu prednaročila mora biti poslano iz enakega elektronskega naslova, kot ga je kupec navedel ob svoji oddaji prednaročila.
 • Kupec lahko prednaročilo prekliče tudi v primeru, če ga prodajalec obvesti, da naročenega izdelka ni več na zalogi. Obvestilo o preklicu prednaročila pošljete e-mail naslov: [email protected]
 • V primeru, da želenega izdelka (izbrani model/barva/velikost) ni več na zalogi ima kupec naslednje možnosti:
   • izbira drugega izdelka iz ponudbe (odda novo prednaročilo)
   • zahteva za vračilo kupnine oziroma odstop od pogodbe (najkasneje v 14-ih dneh od dneva prejema izdelka)
   • zahteva za dobropis za naslednje naročilo v spletni trgovini https://oli-sotor.com.
  •  

15. Dobavni pogoji

 • Za naročila (znotraj ozemlja Republike Slovenije) je strošek transportnega pakiranja in dostave 6,10 EUR in enotna za celotno ozemlje. V primeru prevzema predmeta naročila na sedežu podjetja stroškov transportnega pakiranja in dostave ni.
 • Dostava je mogoča samo na območju Slovenije. / Družba poleg Slovenije, po predhodnem dogovoru. Naročila iz drugih držav EU so poštni dostavni stroški sledeči: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1_ZOK_jT13YJ:https://www.dpd.com/si/content/download/2651/36194/file/DPD%2520CENIK%2520ZA%2520FIZI%25C4%258CNE%2520STRANKE.pdf+&cd=4&hl=sl&ct=clnk&gl=si – CENIK DPD-ja
 • Za naročeno blago, katero je na zalogi, znaša predvideni dobavni rok × dni. Če naročeno blago trenutno ni na zalogi, znaša predvideni dobavni rok od 14 dni do 28 dni.
 • V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.
 • Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva. Družba si bo prizadevala storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranka sproti in redno obveščana o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja.
 • V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.
 • Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile, na katere Družba ne more vplivati.
 • Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave prekine za čas trajanja vpliva omenjenih razmer iz predhodnega člena, po prenehanju vplivov takih razmer pa roki tečejo naprej.
 

16. Prevzem blaga

 • Predmet pogodbe je treba izpolniti v kraju, ki je dogovorjen v pogodbi oziroma ponudbi. Če kraj izpolnitve ni določen v pogodbi ali ponudbi, se Družba in stranka lahko o tem naknadno dogovorita.
 • Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Družbe, skladno s prejšnjimi točkami glede kraja dobave/izpolnitve.
 • V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.
 

17. Pravice in obveznosti potrošnikov – Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

 • Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.
 • Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca :[email protected] ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Družbe, oziroma s pomočjo obrazca v prilogi k tem splošnim pogojem poslovanja. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno. Če se potrošnik odloči za uporabo izpolnitve obrazca za odstop, Družba potrošniku po elektronski pošti nemudoma pošlje potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.
 • V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne bodisi pošlje na naslov Družbe: LEVČEK , trgovina po pošti in storitve d.o.o. (IOC ZAPOLJE III. št. 4, 1370 LOGATEC). Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Družbe o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.
 • Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.
 • Če potrošnik odstopi od pogodbe mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
 • Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko Družba vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.
 • Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

18. Odgovornost za stvarne in pravne napake

 • Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.
 • Napaka je stvarna:
   • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
   • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
   • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
   • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
 • Stranka je dolžna namudoma oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. V nasprotnem primeru Družba ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu predmeta pogodbe.
 • Stranka je dolžna o očitnih stvarnih napakah obvestiti Družbo nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po dolžnem pregledu, o skritih stvarnih napakah pa nemudoma oziroma najkasneje v osmih dneh po odkritju, v nasprotnem primeru ni upravičena do odprave stvarne napake.
 • Potrošnik je dolžan Družbo o stvarni napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita.
 • Družba odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku šestih mesecev od izročitve blaga, v primeru potrošniških pogodb pa v roku dveh let od dneva izročitve blaga oziroma v roku enega leta od izročitve pri prodaji rabljenega blaga. Družba jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, oziroma jamči, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.
 • Po obvestitvi Družbe o stvarni napaki mora Potrošnik Družbi omogočiti pregledblaga in v obvestilu o stvarni napaki natančneje opisati napako.
 • Neznatnih stvarnih napak Družba ne upošteva.
 • Če Družba ugotovi obstoj stvarne napake skladno s pravočasnim in pravilnim obvestilom potrošnika, ima potrošnik v zvezi z blagom pravico, da od Družbe zahteva:
   • odpravo napake ali
   • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
   • zamenjavo blaga z napako z novim brezhibnim blagom ali
   • vrnitev plačanega zneska.
 • V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.
  •  

LEVČEK, trgovina po pošti in storitve d.o.o., IOC Zapolje III 4, Logatec, 1370 Logatec, Slovenija

Matična številka: 6516637000

Davčna številka: 35033371

Datum vpisa v register: 23.12.2013

Zavezanec za DDV: DA

Telefonska številka: 041 243 565

E- poštni naslov: [email protected]